PRAVIDLA SPOTŘEBITElSKÉ SOUTĚŽE

 
 
 
 
 

Potřebujete poradit? Volejte (Po - Pá: 08:30 - 16:00 hod): +420 775 333 041

 
 
 
Úvod > Pravidla soutěže > PRAVIDLA SPOTŘEBITElSKÉ SOUTĚŽE
 

PRAVIDLA SPOTŘEBITElSKÉ SOUTĚŽE

I. ÚČEL SOUTĚŽE, ORGANIZÁTOR A POŘADATEL VÝHRY

1.1 Účelem těchto Pravidel spotřebitelské soutěže je upravit pravidla soutěže s názvem„Vyhraj Simulátor volného pádu“ (dále jen “Soutěž”). Tento dokument upravuje pravidla uvedené Soutěže (dále jen “Pravidla”).

1.2 Tyto Pravidla můžou být změněné jedině Organizátorem a Pořadatelem Soutěže, a to formou písemných dodatků k těmto Pravidlům.

1.3 Pořadatel a organizátor spotřebitelské Soutěže je Enjoy Group s.r.o., se sídlem Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č. 22182/S (dále jen “RájZážitků.cz”).

II. TERMÍN SOUTĚŽE

2.1 Soutěž probíhá v termíu 1.07.2019 00:00:00 hod. do 31.12.2019 23:59:59 hodiny včetně (dále jen „období trvání soutěže“).

2.2 Na účely této Soutěže budou akceptované registrace k přihlášení na odběr novinek

2.3 Vyhodnocení Soutěže proběhne do 14 dnů od skončení soutěže.

III. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen „soutěžící“) ve věku nad 18 roků, který je úplně způsobilý k právním úkonům.

3.2 Soutěže se nemůžou účastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (anebo osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) organizátora, pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízke ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákonníka v platném znění. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů anebo osoba jí blízká, výhra se neodevzdá.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Provozovatelem osobních údajů je Enjoy Group s.r.o., se sídlem Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č. 22182/S jako organizátor a pořadatel  Soutěže (dále na účely tohoto článku “provozovatel“).

4.2 Účel zpracování osobních údajů je organizace, vyhodnocení, zveřejnění výsledků a propagace Soutěže.

4.3 Osobní údaje budou uchovávané po dobu trvání Soutěže, ale i po dobu po skončení Soutěže za účelem zveřejnění výsledků Soutěže a propagace Soutěže, přičemž následně budou uchovávané po dobu určenou přímo příslušným právním předpisem anebo v souladu s příslušným právním předpisem (např. zákon o účetnictví, zákon o archívech a registrech, daňové předpisy).

4.4 Dotknutá osoba má vůči provozovateli nasledující práva: (i) právo požadovat přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu osobních údajů, (iii) právo na vymazání osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenos osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracování  osobních údajů.

4.5 Dotknutá osoba, která má otázku anebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na provozovatele prostřednictvím elektronické pošty, doručením e-mailu na adresu: info@rajzazitku.cz .

4.6 Jestli se dotknutá osoba domnívá, že je přímo dotknutý/á na svých právech ustanovených Nařízením GDPR anebo jinými příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, má právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení jednání.

4.7 Podrobnosti ohledně informační povinnosti a Pravidlech této Soutěže najdou soutěžící i na stránce www.rajzazitku.cz .

V. PODMÍNKY SOUTĚŽE

5.1 Soutěž probíhá na stránce RájZážitků.cz

5.2 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že se zaregistruje prostřednictvím forlumáře na odběr novinek formou e-mailového newslettru.

VI. VÝHRA A URČENÍ VÝHERCE

6.1 Výhrou je zážitek: Bungee jumping v Harrachově pro 1 osobu v hodnotě 1299 Kč. Do soutěže je vložená celkem 1 výhra v podobě zážitkového poukazu (dále jen „Výhra“).

6.2 Výhra bude odevzdaná v podobě daru ze strany RájZážitků.cz a nepodléhá dani z příjmu fyzických osob ve smyslu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů v platném znění. 

6.3 Vyhlašovatel soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

6.4 Na výhru nemá soutěžící právní nárok.

VII. URČENÍ VÝHERCŮ

7.1 Výherce v soutěži bude určený losováním provedeným elektronickým systémem technického správce tak, že losování proběhne do 14 dní od ukončení soutěže.

7.2 Výhru získá soutěžící, který úplně splnil všechny podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „výherce“).

7.3 Soutěž má jednoho výherce. Soutěžící bude o výhře v soutěži informovaný zástupcem RájZážitků.cz e-mailem na e-mailovou adresu registrovanou pro odběr novinek. Výhra bude odeslaná Výhercovi formou elektronického zážitkového poukazu.

7.4 Výherce se může vzdát nároku na výhru.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1 RájZážitků.cz si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou podobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky odevzdání výhry tak, aby se mohla výhercovi odevzdat v souladu s těmito Pravidly.

8.2 Výhra není právně vymahatelná.

8.3 O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností RájZážitků.cz .

8.4 RájZážitků.cz je oprávněný kontrolovat všechny podmínky účasti na Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží. RájZážitků.cz má právo vyloučit kohokoliv z účastníků ze Soutěže v případě, že by takovýto účastník porušoval tyto Pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky vůči průběhu Soutěže je možné RájZážitků.cz zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dní od ukončení Soutěže. Námitky podané později se nebudou brát do úvahy. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

8.5 Úplné znění pravidel je k dispozici na www.rajzazitku.cz

8.6 Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněný nahlédnout do těchto Podmínek u vyhlašovatele soutěže.

 

Vyhlašovatel soutěže: Enjoy Group s.r.o.

V Banské Bystrici dne 1. 7. 2019